top of page

ako to u nás chodí

organizačné pokyny

obchodné podmienky

 • kurzy plávania pre deti, aquaprenatal a ,,vaničkovanie,, sa konajú v zariadení De la mer v Rovinke

 • kurzy plávania pre deti sú rozdelené:

 • 1 mesiac, 8 lekcií, plávate 2 lekcie počas týždňa

 • 3 mesiace, 24 lekcií, plávate 2 lekcie počas týždňa

 • 1 mesiac, 4 lekcie, plávate 1 x do týždňa

 • jedna lekcia plávania pre deti je v trvaní 45 minút, z toho 35 minút plávate s inštruktorom a 10 minút sa s dieťatkom zabávate 

 • v prípade, že meškáte na lekciu, táto vždy začína v určenom časovo úseku, rozvrh je presne stanovený, strata času je na Vašu zodpovednosť

 • ,,vaničkovanie,, alebo kúpanie, plávanie dieťaťa vo veľkej vani je rozdelené:

 • 1 mesiac, 4 lekcie, plávate 1 lekciu v týždni 30 minút

 • 2 mesiace, 8 lekcií, plávate 1 lekciu počas týždňa 30 minút

 • teplota vody sa začína na cca  37 stupňoch celzia a postupne sa znižuje pre prípravu nástupu do bazéna

 • aquaprenatal

 • 1 mesiac, 4 lekcie,  plávate 1 lekciu počas týždňa 35 - 40 minút 

 • pri prvej lekcii Vás budeme čakať o 20 minút skôr, ako začne hodina, tento čas    je vyhradený na oboznámenie sa s priestorom a aby sme si povedali pár slov k  priebehu kurzov

 • pred nástupom na hodinu si uzamknite šatňovú skrinku a kľúč si zoberte so sebou k bazénu

 • bazén 6 x 3 m, hĺbka 130 cm, priemerná teplota sa pohybuje od 31 do 33 st. Celzia

 • v prípade nedodržania bezpečnostných a hygienických opatrení organizátor kurzov de la mer nepreberá zodpovednosť za prípadné straty a úrazy

 • organizátor kurzov de la mer má nárok na vylúčenie účastníka z kurzu v prípade opakovaného nedodržania prevádzkového poriadku bez nároku na náhradu škody

 • kurz je povinné uhradiť do 24 hodín od rezervácie miesta ( prostredníctvom e-mailu, alebo chatu FB, IG ) v rozvrhu hodín  na číslo účtu

 • IBAN: SK87 1100 0000 0029 4106 8911

 • Poznámka pre príjemcu - pri prevode uveďte prosím do poznámky pre príjemcu meno dieťatka

 • pred nástupom na kurz je účastník kurzu povinný  zaslať e-mailom vyplnenú záväznú prihlášku, alebo ju priniesť v deň začatia kurzu

 • pred nástupom na kurz je účastník kurzu povinný  zaslať e-mailom, alebo priniesť v deň začatia kurzu  potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní

 • pred nástupom na kurz je účastník kurzu povinný  zaslať e-mailom, alebo priniesť v deň začatia kurzu súhlas dotknutej osoby

 • Vašu neprítomnosť na kurze nám prosím oznámte minimálne 24 hodín pred začatím lekcie, v prípade akútneho zdravotného stavu dieťaťa čo najskôr

 • pri riadnom odhlásení z lekcie z akéhokoľvek dôvodu na Vašej strane si môžete vyčerpať náhradné lekcie v rozsahu max. 2 hodín do 2 mesiacov od posledného absolvovaného kurzu

 • pri skrátených kurzoch, kurzoch 1 x do týždňa a akciových kurzov máte nárok na 1 náhradnú hodinu, ktorú si môžete čerpať do 1 mesiaca od posledného absolvovaného kurzu

 • kurz nieje možné zo žiadnych dôvodov presúvať, vrátane zdravotných dôvodov ako chrípka, viróza,  rôzne zápalové ochorenia a.i. - výnimku tvorí iba hospitalizácia v nemocnici

 • pôvodný časový rozvrh nieje pri náhradnej lekcii garantovaný

 • v prípade, že Vašu náhradnú lekciu neabsolvujete z akéhokoľvek dôvodu, pokladá sa za vyčerpanú bez ďalšej náhrady

 • ak neoznámite neprítomnosť na lekcii Vaša lekcia prepadá bez možnosti náhrady

 • ak sa nezúčastníte  prvých 2 lekcií bez ohlásenia bude Váš kurz zrušený 

 • ak účastník neodošle včas záväznú prihlášku, jeho miesto bude zrušené

 • po uplynutí polovice časti kurzu je účastník v prípade záujmu o pokračovanie povinný rezervovať si miesto v nasledujúcom kurze a kurz uhradiť 14 dní pred jeho začiatkom, aby nedochádzalo k blokovaniu miesta pre potenciálnych klientov

 • storno poplatky pri odhlásení z kurzu:

 • 15 dní pred začiatkom kurzu - bez storno poplatku
  14 -7 dní pred začiatkom kurzu - 50 % z ceny kurzu
  7 - 3 dní pred začiatkom kurzu - 80% z ceny kurzu
  2 - 1 deň pred začiatkom kurzu - 100 % z ceny kurzu

 • pri neúčasti na celom kurze, alebo jeho pomernej časti ( viac ako 2 vynechané lekcie ) z akéhokoľvek dôvodu - 100 % ceny kurzu, t.z. kurz prepadá

 • bez odhlásenia - 100% ceny kurzu

 • pri odhlásení účastníka počas priebehu kurzu nemáte nárok na vrátenie peňazí

 • pri neuplatnení darčekového poukazu sa za jeho nevyčerpanie peniaze nevracajú a kurz prepadá

 • zrušené lekcie z dôvodu technickej poruchy sa nahrádzajú v horizonte do 2 mesiacov od vyhlásenia poruchy, v prípade záujmu o pokračovanie v novom nasledujúcom kurze je potrebné kurz uhradiť, nové kurzy sa nezamieňajú s náhradnými lekciami 

 • mimoriadne situácie

 • pri vyhlásení mimoriadnej situácie, alebo núdzového stavu vládou SR a prípadnou  povinnosťou  zatvoriť prevádzku sa neukončené kurzy a kurzy rezervované na ďalší mesiac nahrádzajú podľa rozpisu prevádzkovateľa v horizonte 3 mesiace od znovuotvorenia prevádzky a nieje možné storno poplatku

 • organizátor kurzov De la mer, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu a rozvrhu kurzov z technicko-prevádzkových dôvodov a zo záväzkov, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov

 • po lekcii Vás srdečne pozývame na kávičku, prosíme Vás o dodržania časového rozpätia 15 minút na oddych a kávičku v priestore recepcie ( z kapacitných dôvodov priestoru ) po Vás prichádzajú ďalší účastníci kurzu a je potrebné uvoľniť tiež parkovacie miesta ĎAKUJEME

Navy kotva podvodní

dbáme na hygienu

hygienické

 pokyny

 • pred vstupom do bazéna musia byť rodičia aj deti dôkladne umytí, u detí dbajte predovšetkým na intímne partie a podpazušie, ktoré dôkladne umyte mydlom,

 • pri bazéne ste povinní používať čistú proti-šmykovú obuv

 • prísediaci na lekcii je povinný používať čisté prezúvky, k dispozícii sú aj na recepcii

 • prineste si prosím kozmetické prípravky na ošetrenie pokožky pre seba a svoje dieťatko

 • detskú BIO organickú kozmetiku PURAVIA BIO si môžete zakúpiť u nás na recepcii

 • ekologické plienky Baby Charm si môžete zakúpiť u nás na recepcii

 • prineste si prosím nepremokavú podložku na prebaľovací pult

 • po použití toalety sú rodičia aj deti povinní opätovne sa dôkladne osprchovať

 • po použití nočníka tento vždy vylievajte do wc, očistite antibakteriálnym prostriedkom  a odneste na pôvodné miesto

 • použité plienky, vlhčené utierky, tampóny do uší a iný biologický odpad je nutné hneď odhodiť do smetného koša

 • deti musia v bazéne používať iba neoprénové plavky

 • neoprénové plavky HAPPY NAPPY SLASH si môžete zakúpiť u nás na recepcii

 • pri podozrení na znečistenie plaviek ihneď informujte inštruktora a dieťa  ihneď vyberte z bazéna,  pričom prosím nechytajte dieťa za zadok, aby sa zabránilo prípadnému úniku exkrementov do vody a mimo bazéna skontrolujte  dieťaťu plavky, ak bola vykonaná potreba je nutné dieťatko opäť dôkladne umyť mydlom

 • choré dieťatko, alebo chorý rodič / horúčka, herpes, kožené ochorenia, črevné ochorenia, choroby sprevádzané výtokom / nesmú prísť na hodinu, aby neohrozili zdravotný stav ostatných účastníkov kurzu a personálu

Navy kotva podvodní

dbáme na bezpečnosť

bezpečnostné pokyny

 • po vstupe do plaveckého centra, počas hodiny v bazéne je za dieťa plne zodpovedný jeho rodič, alebo osoba, ktorá dieťa sprevádza

 • rodič je povinný rešpektovať všetky pokyny inštruktora a prevádzkového personálu

 • rodič je povinný nenechávať dieťa bez dozoru

 • rodič je povinný svojim dozorom zabezpečiť, aby dieťa nebehalo v žiadnej časti prevádzky, predovšetkým pri bazéne a v sprchách sa vyžaduje mimoriadna opatrnosť, je zakázané skákať do bazéna

 • je zakázané nosiť do priestorov plaveckého centra sklenené fľaše, alebo iné sklenené predmety, ktoré by sa mohli rozbiť a spôsobiť zranenie

Navy kotva podvodní
bottom of page